nuovo sito fatto con pelican
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 
 

10 行
264 B

{% macro translations_for(article) %}
{% if article.translations %}
<br>
Translations:
{% for translation in article.translations %}
<a href="{{ SITEURL }}/{{ translation.url }}">{{ translation.lang }}</a>
{% endfor %}
{% endif %}
{% endmacro %}